ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงพักระเบาะไผ่
งานปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
08/10/2561 09:00
08/10/2561 16:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน