ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ ข้างร้านโค้วตังเชียง ถึงข้างเทสโก้โลตัสพังโคน ตลาดสดพังโคน ชุมชนตลาดสดพังโคน และหมู่บ้านลอนดอน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
29/01/2562 08:00
29/01/2562 12:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด