ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากถนนเลี่ยงเมืองบ้านดอนดู ถึงหน้าโรงเรียนบ้านเลิงเปือย
ทำงานปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง
29/04/2563 09:00
29/04/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083
ทองสุข อินทรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด