ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนเลียบคลองขุดใหม่ฝั่งร้านตุลย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการพาดสายไฟฟ้าติดตั้งเสริมหม้อแปลงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่ถนนเลียบคลองขุดใหม่ร้านตุลย์-ซอยเข้าบ้านดอนไข่นก(ผู้ใหญ่ยุ่ง)ซอย 14 หมู่ที่ 3 ต.ยกกระบัตร
14/06/2562 09:00
14/06/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
114june2019