ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตีนนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
ดับไเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลงT4/S70-20
หม้อแปลงT4/S73
05/02/2564 09:00
05/02/2564 17:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านตีนนา