ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟอ.สะเมิง
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง
18/05/2565 12:00
18/05/2565 16:00
กฟอ.สะเมิง
053-487123
วสันต์ โปทากา
ลำดับดาวน์โหลด