ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาแซงน้อย - บ้านบุ่ง
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/12/2564 09:00
29/12/2564 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด