ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านแก้วอนงค์แลนด์ หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
21/05/2563 09:00
21/05/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ