ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สะพานวังเย็น ถึง วัดใหม่ศรีมงคล บ้านเนินกระถิน บริษัท ไทยโฮ บริษัท ซีเอส ซอยผู้ใหญ่ประเสริฐ บ้านหนองกระสังข์ วัดหนองกระสังข์ บ้านหนองบัว โรงรับซื้อของเก่าแม่เล็ก
เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสานเคเบิ้ลอากาศ
03/02/2562 08:00
03/02/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด