ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าโจด บ้านโคกตาดทอง บ้านคำบิด(บางส่วน) ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
กฟอ.พังโคน ทำการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนสายเปลือย พาดสายสายเคเบิ้ลอากาศ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน-ตัดตอน บริเวณไลน์แยกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ
30/10/2562 08:00
30/10/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด