ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.๗ต.บางปลา
สับเปลี่ยนอุปกรณ์และเพิ่มขนาดหม้อแปลงเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบจำหน่ายบริเวณบ้านบางหวาย ม.๗ ต.บางปลา
12/05/2564 09:00
12/05/2564 15:00
กฟอ.บางเลน
0612631865
ปัญญา อิ่มประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด