ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.บุพราหมณ์ บ้านวังของแดง,บ้านขุนศรี,บ้านวังใหม่,บ้านบุพราหมณ์ใน,บ้านวังมืด,บ้านวังทอง
ขอดับไปเพื่อปรัปปรงระบบจำหน่ายแรงสูง ต.บุพราหมณ์ทั้งหมด บ้านวังของแดง,บ้านขุนศรี,บ้านวังใหม่,บ้านบุพราหมณ์ใน,บ้านวังมืด,บ้านวังทอง ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
19/07/2563 08:30
19/07/2563 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด