ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลห้วยหอม จ.นครสวรรค์ บริเวณไลน์แยกเข้ากลุ่มบ้านเรือน ม.6 บ.หนองมะค่า ต.ห้วยหอม จ.นครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างพาดสายแรงสูง และรื้อถอนติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลงใหม่ บริเวณกลุ่มบ้านหนองมะค่า ต.ห้วยหอม ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในไลน์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์แยกกลุ่มบ้านเรือน ม.6 บ.หนองมะค่า ต.ห้วยหอม จ.นครสวรรค์
***ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.***
อนึ่งเวลาดับไฟ-จ่ายไฟอาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมายัง ณ โอกาสนี้ด้วย
29/11/2562 09:00
29/11/2562 16:30
กฟอ.ตาคลี
กฟอ.ตาคลี 056261233 ,กฟย.ช่องแค 056269236 ,PEA CallCenter 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี