ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเปือย ถึง บ้านไร่ขี อ.ลือำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
05/07/2564 09:00
05/07/2564 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด