ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า บริเวณแนวก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ชุมชนวัดบางน้ำวนหมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด-ซอยปู่เนียมอุทิศ-บริษัท ส.สำเภาทอง
2. ชุมชนวัดบางน้ำวนหมู่ที่ 2 ตำบลบางโทรัด-คานซ่อมเรือถนนหลังอบต.บ้านบ่อ
27/02/2564 08:00
27/02/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120210227