ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดป้อมแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง หมู่1-8 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
17/09/2563 08:30
17/09/2563 15:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด