ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านฝ่ายคลอง ม.7 ต.ป่าร่อน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านฝ่ายคลอง ม.7 ต.ป่าร่อน
05/02/2564 09:00
05/02/2564 16:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์