ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณคชสาร 1/3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ TR-202 หม้อแปลง PEA 59-011666 (160 เควีเอ) บริเวณคชสาร 1/3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
05/08/2565 09:00
05/08/2565 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด