ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสามหลัง หมู่ 12 ตำบลสระกรวด
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการย้ายโหลดระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี
18/03/2563 10:00
18/03/2563 12:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ