ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.เนินขี้เหล็ก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายเขตทางหลวง และสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมายาวนาน เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565 จะมีการดับไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22,000 โวลต์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ บ้านเนินใน ลานมันบ้านเนินใน
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
20/04/2565 08:00
21/04/2565 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด