ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดราหุล BSH 5s-03 และ BSH 6s-03
รายงานผลการตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 22 KV. ที่มีโหลดสูงเกิน 7 MW. ไตรมาส 4 ประจำปี 2654 เลขที่ 4413/2564 ลว.25 ธันวาคม 2564
18/01/2565 09:00
18/01/2565 16:00
กฟอ.บึงสามพัน
0947535600
คุณานนท์ สุภาพ
ลำดับดาวน์โหลด