ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนฮ่องเหล็งอุทิศ , บริเวณหมู่บ้านสุวรรณาคาร
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : บริเวณถนนฮ่องเหล็งอุทิศ , บริเวณหมู่บ้านสุวรรณาคาร
02/06/2563 09:00
02/06/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
102062020