ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตลาดต้นไม้โคกกรวด(ฝั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา จ.นม.) ถึง บริเวณตรงข้ามบริษัท พี.ซี.เอส.แมชัน(ไทนแลนด์) จำกัด ตำบลโคกกรวด
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
26/09/2564 08:30
26/09/2564 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี