ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาสามสิบ
เปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายแรงสูง
25/06/2562 09:00
25/06/2562 16:30
กฟจ.สระแก้ว
0910133590
เดวิท อาจวิชัย