ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE1 โรงเลื่อยบ.หนองบึงมอ ถึง DD2 .บ.สร้างแป้น(ก่อนวัดสระบัว)
รื้อถอนเสา 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปักเสา 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ