ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
27/05/2563 09:00
27/05/2563 15:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง