ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.จอมบึง-งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพุแค
กฟอ.จอมบึงจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพุแคจำเป็นต้องดับไฟบริเวณบ้านพุแค บ้านหนองอ้อ เขาทะลุ เขาผึ้ง เขาบุญช่วย หนองตาอ้น หนองกระทิ
10/05/2562 09:00
10/05/2562 13:00
กฟอ.จอมบึง
032261580
ภาษิต จีนขาวขำ
ลำดับดาวน์โหลด
1พุแค