ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ อสค. ตำบลท่าพระ
พาดสาย 185 SAC ไลน์แยกเข้า อสค. ช่วงเกิดวาตภัยเสาล้ม
14/02/2561 08:00
14/02/2561 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
วาโย ภัทรพิสุทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด