ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ต.โพธิ์นางดำออก
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ตำบลโพธิ์นางดำออก อำเภอสรรพยา ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านเขาแก้วนมโฑ ถึง ปั๊มน้ำมันก่อนทางเข้าโรงสีกู้เกียรติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
10/10/2562 09:00
10/10/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด