ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE สะพานบ.โป่งเปือย ถึง DDE ก่อนบ.โคกกลาง
ดับไฟปฏิบัติงาน ปักเสาและพาดสายแรงสูง
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.โปงเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 07.30-17.30 น. พื้นที่ดับไฟ ประกอบด้วย บ้านคำไผ่ , โรงเรียนบ้านคำไผ่ , บ้านคำไผ่ หมู่ 3 , บ้านหนองแวงประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์
2. ดับไฟ2ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. และ 16.30-17.30 น. พื้นที่ดับไฟ ประกอบไปด้วย บ้านโคกกลาง บ้านห้วยขี้เหล็ก โรงน้ำดีดริงค์
17/09/2563 07:30
17/09/2563 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด