ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดโรงสี หนองเบน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ รอบตลาดโรงสีหนองเบน (โรงสีไฟร่วมเสริมกิจ 34) ชุมสายโทรศัพท์ TOT และบริเวณใกล้เคียง
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
10/11/2563 09:00
10/11/2563 17:00
กฟบ.หนองเบน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด