ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ บ้านศรีปทุมวัลย์ สว่างวงศ์ หินใหญ่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ บ้านศรีปทุมวัลย์ กม.25 ซอยสว่างวงศ์ ถึงบริเวณ บ้านหินใหญ่ ปลายสายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและ เวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
12/01/2565 09:00
12/01/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง