ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าวังน้ำเย็น
ด้วย กองบำรุงรักษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าวังน้ำเย็น ตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตก
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเย็น มีความจำเป็นต้องย้ายวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปรับจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพไฟฟ้าภายในบริษัทฯ ท่านได้ โดยเฉพาะเครื่องกลไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูง (มอเตอร์ไฟฟ้า)
26/07/2563 08:00
26/07/2563 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด