ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์บ้านแม่หอย - จุดปลดแคล้มป์หน้าเทศบาลบ้านหลวง
- เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC ขนาด 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
09/10/2564 08:30
09/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด