ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลเวียงต้า
ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงตำบลเวียงต้า
17/09/2562 08:30
17/09/2562 17:00
กฟอ.ลอง
054581612
เสน่ห์ ศิริวาท
ลำดับดาวน์โหลด