ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟบ้านแหลมเศียร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ บ้านแหมเศียร หมู่ 6 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดปลายสายไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
21/07/2564 09:00
21/07/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง