ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สายวิเชียรจำนงค์-ห้วยราบ บ้านเอื้ออาทร
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
03/09/2564 08:30
03/09/2564 15:30
กฟจ.สุโขทัย
055-610029
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด