ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านห้วยส้มป่อย ถึง หน้าสถานีน่าน2
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงสถานีน่าน2 ขยายถนนทางหลวง น่าน - ท่าวังผา
06/02/2564 08:00
06/02/2564 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
ชาญวิทย์ วงศ์ภาดี
ลำดับดาวน์โหลด