ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตลุกมะขาม,บ้านน้ำดิบควง,บ้านโพรงตะเข้,บ้านหนองนกปีกกา บ้านหนองทอง ไปจนถึงบ้านผาร่อง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลวังประจบ
เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากจะทำการ ปรับปรุงอุปกรณ์ด้านแรงสูง เพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานของพนักงานช่าง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 17.30 น.
บริเวณที่ดับไฟ ตั้งแต่ บ้านตลุกมะขาม,บ้านน้ำดิบควง,บ้านโพรงตะเข้,บ้านหนองนกปีกกา บ้าน
หนองทอง ไปจนถึงบ้านผาร่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลวังประจบ จึงประกาศเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทราบ โดยทั่วกันว่า จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศ
หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่แจ้ง ก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อน จึงขออภัยในความไม่
สะตวกในการใช้กระแสไฟฟ้าครั้งนี้
อนึ่ง หากทำนจะเดินเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ใช้เอง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งาน
ภายในบ้าน จะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากทราบก่อน มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายต่อ
ระบบจำหน่ายและทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสาขาย่อยตำบลวังประจบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
หมายเหตุ - กรุณาประชาสัมพันธ์ต่อให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
โทร. 055-891555 ( วีระพล มัชฌิมะ ช่างควบคุมงาน เบอร์โทรติดต่อ 094- 7630550 )
26/07/2565 09:00
26/07/2565 17:30
กฟต.วังประจบ
055891555
ศราวุธ ไชยวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด