ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ุถนนจันทร์กวีกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
บริเวณ ถ.จันทร์กวีกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ หรือผู้ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
12/11/2562 09:00
12/11/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
0818944811
สุนทร ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด