ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนชัย หมู่ 1 หมู่9 บ้านป่าเลา หมู่3 หมู่ 10 บานนาหลวง หมู่ 4 บ้านแม่เต้น หมู่ 5 บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 บ้านห้วยโป่ง หมู่ 7 บ้านท่าวะ หมู่ 8
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง,ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ,บำรุงรักษาหม้อแปลง
23/11/2563 09:00
23/11/2563 16:30
กฟอ.สอง
054-591765
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด