ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงเนิ้ง - บ้านผาเวียง ตำบลส้าน
ดำเนินการย้ายแนว และ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตั้งแต่บ้านม่วงเนิ้ง ถึงบ้านผาเวียง ตำบลส้าน
23/08/2562 09:00
23/08/2562 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-782081 , 054-781814
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว