ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องตะแบก
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
03/12/2564 15:00
03/12/2564 15:30
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด