ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตัดเบรกก่อน-หลัง BUA9S-09
รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่าย
ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
25/07/2562 08:00
25/07/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด