ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้า ซัญตาลี เฮาส์ (บ้านบางม่าเหลา) ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี
ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และ
สถานที่ดังต่อไปนี้
ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณหน้าซัญตาลี เฮาส์ (บ้านบางม่าเหลา) ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement
On February 1st, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area OF Suntalee House (Baan Bangmalao) Moo 5, Sakhu Sub-district, Thalang, Phuket
01/02/2564 09:00
01/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร