ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านควนปรง
ยกระดับคอนสื่อสาร
09/02/2561 09:00
09/02/2561 16:30
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว