ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแวง บ้านดงเจริญ ต.หมูม่น อ.เมือง
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
11/06/2564 09:00
11/06/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด