ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยประปิยะ 5
สับเปลี่ยนหม้อแปลงและปรับปรุงสายแรงต่ำ
14/02/2563 09:00
14/02/2563 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด