ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านยาง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงหม้อแปลงไฟเกษตรบ้านยาง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 50 ACSR ระยะทาง 240 เมตร
21/12/2561 09:00
21/12/2561 16:30
กฟอ.นางรอง
0899815565
พิสิษฐ์ เพชรวรสิริ