ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านกุดกุ่ม,บ้านนาผักปอด,บ้านหนองดู่,บ้านนาใน ถนนท่าอุเทน-โพนสวรรค์
PEAนครพนมจะทำงานระดมทีมงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านกุดกุ่ม,บ้านนาผักปอด,บ้านหนองดู่,บ้านนาใน ถนนท่าอุเทน-โพนสวรรค์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
24/04/2563 09:00
24/04/2563 16:00
กฟจ.นครพนม
042-581320 (กฟย.ท่าอุเทน) 042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด